Công văn số 1011 BVTV/QLT

Công văn số 1011 BVTV/QLT V/v:Tạm dừng đăng ký, cấp giấy phép và đăng ký khảo nghiệm và cấp giấy phép khảo nghiệm thuốc Bảo vệ thực vật có chưa hoạt chất Cypermethrin..

cong van